විඤ්ඤානයේ සහ සංඥාවේ වෙනස

සංඥාව හැඳිනීම ලෙසත් විඤ්ඤානය දැන ගැනිම ලෙසත් විග්‍රහ කර ඇත. මේ දෙක තෝරා දෙන්න.

07:48
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (7 MB)
close