රූපය පෙන බුබුලක් ලෙස....විඤ්ඤානය මායාවක් ලෙස බලන ආකාරය.

රූපය පෙන බුබුලක් ලෙස....විඤ්ඤානය මායාවක් ලෙස හදුන්වන්නේ කුමක් නිසා ද?

1:29:33

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධඡන්දරාගය දුරු කිරීමආසවාද විදිමදෘෂ්ඨිගත වීමආත්ම දෘෂ්ඨියපටිච්චපමුප්පාද ක්‍රියාවලියරූපයන්ගේ අසාර බවසුඛ වේදනා වීඳීමවේදනා - දිය බුබුල වගේසංඥා - මිරිගුව වගේමම මගේ දෘෂ්ටියහේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධයඋදය වැය ඥාණයඅවිද්‍යා සමුදයා - රූප සමුද‍යෝචතුරාර්ය සත්‍ය දැකීමනිච්ජ සුඛ අත්ථඅනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීමවේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණඋදය දකින්නේ 25 ලක්ෂණයක්තන්හා සමුදයා රූප සමුද‍යෝකම්ම සමුදයා රූප සමුදයාආහාර සමුදයා -රූප සමුද‍යෝනිබ්බන්ති ලක්ෂණං සමුදයා රූප සමුදයාඅවිද්‍යා නිරෝධෝ - රූප නිරෝධෝතන්හා නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝකම්ම නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝආහාර නිරෝධෝ- රූප නිරෝධෝවේදනා ස්කන්ධයආස්වාදයන් පසුපස ගොස් දුක්වීදීමසදාතනික නොපවතින රූපයවිද්‍යා නුවණ පහලවිමඅභිසංඛාරඅනිසි බව දැකීම, අනිච්ඡ දැකීමවිඤ්ඤාණ ධාතුමනංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති මනෝ විඤඤාණංවේදනාදස කසිනඅභිධර්මයවිඤ්ඤාණඅවිද්‍යාවසක්කාය දිට්ඨියඕරම්භාගීය සංයෝජනදස සංයෝජන ධර්මකර්මස්ථානලෞකික රාමුවහේතු ඵලසූත්‍ර විග්‍රහආස්වාදයෝ භයානකයිනිවනට අදාල කරුනුවිශ්ව සම්භවයනිවන් මගේ ගැටලුඅකුසල්චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රයපවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්නිවනරූපස්කන්දයභාවනාවපටිච්චසමුප්පාදයත්‍රිලක්‍ෂණයජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිවන් මගහේතු පල ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡාලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (82 MB)
close