බුදු හිමියන් රාහුල හිමියන්ට දුන් අවවාදය පහදා දෙන්න

13:16
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (12 MB)
close