������ යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close