පටිච්චසමුප්පාදය ������������������ 112

������������������ යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close