නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������������������������������� 60

��������������������������������������������� යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close