පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය ������������������������������������������������������ 10

������������������������������������������������������ යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close