අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ මරණයේදී කායික දුක හටගැනීම සහ දුකින් නිදහස්වීම

මරණයේදී කායික දුක හටගැනීම සහ දුකින් නිදහස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close