ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ස්පර්ශ කර කර ගෙවා දැමීම

ස්පර්ශ කර කර ගෙවා දැමීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close