ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක මෙත්තා සහගත සිත මුල්කරගෙන කර්ම ගෙවීම

මෙත්තා සහගත සිත මුල්කරගෙන කර්ම ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා