ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක මනුස්ස ලෝකයේ සිටීමට ඇති කැමැත්ත නිසා විපාක

මනුස්ස ලෝකයේ සිටීමට ඇති කැමැත්ත නිසා විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close