නිවන් මගඥාන කර්මක්ෂයකර ඥානය

කර්මක්ෂයකර ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා