නිවන් මගඥාන විපක්ෂයකර ඥානය

විපක්ෂයකර ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා