විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං

ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා