දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා නව අනුපුරක සමාධිය

නව අනුපුරක සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close