පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ළදරුවාගේ සිත පිරිසිදු ද

ළදරුවාගේ සිත පිරිසිදු ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close