පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා අනුශය නොබිදී වේදනාව යටපත්වීම

අනුශය නොබිදී වේදනාව යටපත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close