පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ආශ්වාදයට කැමැත්ත නිසා දුගති ගති මතුවීම

ආශ්වාදයට කැමැත්ත නිසා දුගති ගති මතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close