ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය දස අකුසලය හතලිස් ආකාරය

දස අකුසලය හතලිස් ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close