නිවන් මගකුසලය දස කුසලය මාර්ගයට උපනිශ්‍රය වීම

දස කුසලය මාර්ගයට උපනිශ්‍රය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close