දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා ගුණ උපහාරයක් නිසා ලැබෙන පින

ගුණ උපහාරයක් නිසා ලැබෙන පින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close