* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close