නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම

නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close