නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන් දැකීම තවත් කෙනෙකුට කළහැකිද

නිවන් දැකීම තවත් කෙනෙකුට කළහැකිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close