නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම තමන්ගේ අඩුපාඩුව සෙවීම

තමන්ගේ අඩුපාඩුව සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close