නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම තමන්ට තමන්ම නිග්‍රහ කරගැනීම

තමන්ට තමන්ම නිග්‍රහ කරගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close