ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක

නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා