ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ගැරහීමකට ඇතිවන කර්ම විපාක

ගැරහීමකට ඇතිවන කර්ම විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා