නිවන් මගඥාන සංඛාර උපේක්ෂා ඥානය

සංඛාර උපේක්ෂා ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close