භාවනාව සමථය

සමථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා