භාවනාවපංච නීවරණ පංච නීවරණ හේතුවෙන් මතක ශක්තිය නැතිවීම

පංච නීවරණ හේතුවෙන් මතක ශක්තිය නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close