භාවනාවපංච නීවරණ මනස දූෂිත වන ආකාර

මනස දූෂිත වන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close