භාවනාවපංච නීවරණ පංච නීවරණ නිරෝධය

පංච නීවරණ නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close