භාවනාවපංච නීවරණ අනවශ්‍ය දේ මතකයේ තිබීම

අනවශ්‍ය දේ මතකයේ තිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close