නිවන් මගධර්ම හීන දහම්

හීන දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close