නිවන් මගධර්ම ප්‍රණීත දහම්

ප්‍රණීත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close