ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය දස අකුසල්, කිරීම, කරවීම, අනුබල දීම, වර්ණනා කිරීම

දස අකුසල්, කිරීම, කරවීම, අනුබල දීම, වර්ණනා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close