භාවනාව තෙරුවන් සමවත 38

තෙරුවන් සමවත යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close