භාවනාවතෙරුවන් සමවත බුදුන් දහම් සගුන් කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය

බුදුන් දහම් සගුන් කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close