භාවනාවතෙරුවන් සමවත ගුණ කෙරෙහි පැහැදීම

ගුණ කෙරෙහි පැහැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close