භාවනාවතෙරුවන් සමවත සත්පුරුෂ ගුණ දැකීම

සත්පුරුෂ ගුණ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close