නිවන් මග විඤ්ඤාණය

විඤ්ඤාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close