භාවනාව විප්පයුත්ත දෘෂ්ඨිය

විප්පයුත්ත දෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා