නිවන් මග චිත්ත කලාප

චිත්ත කලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා