භාවනාවරාග සිත ද්වේෂ සිත

ද්වේෂ සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close