භාවනාවරාග සිත මෝහ සිත

මෝහ සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close