නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අසාරත්වය දැකීම

අසාරත්වය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close