නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අසාරත්වය දැකීම 47

අසාරත්වය දැකීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close