නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඇත නැත අන්ත දෙක

ඇත නැත අන්ත දෙක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close