භාවනාවරාග සිත මෝහ අන්ධකාරය

මෝහ අන්ධකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close