භාවනාවවිදර්ශනාව ධර්මාවබෝධය ලැබීම 38

ධර්මාවබෝධය ලැබීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close